Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Ekonomika


Učni načrt

•    Opredelitev ekonomske znanosti
•    Temeljni ekonomski pojmi in vprašanja
•    Tržni mehanizem
•    Teorija produkcije
•    Osnovni makroekonomski pojmi, vprašanja in kazalniki
•    Denar in inflacija
•    Makroekonomsko ravnovesje
•    Nezaposlenost v državi
•    Davčna politika
•    Zunanja trgovina in zunanje trgovinska politika

Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje osnovnih mikro in makroekonomskih problemov in primarnih načinov njihovega reševanja. Na praktičnih primerih se študenti naučijo razumevati  ekonomske pojave v konkretnem  narodnogospodarskem okolju in sodobnih pogojih globalnega gospodarstva.


Temeljna literatura

  1. Prašnikar J., Domadenik P., Koman M. (2008): Mikroekonomija, Ljubljana: GV Založba
  2. Setnikar-Cankar S., Hrovatin N. (2007): Temelji ekonomije, Ljubljana: Fakulteta za upravo
  3. Babić M. (2011): Ekonomija – Uvod u analizu i politiku, Zagreb: Znanje 

Izvajalci

Predavanja