Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Inteligentni transportni sistemi in storitve


Učni načrt

Osnove ITS sistemov in storitev: vloga in namen, terminologija, prednosti, standardizacija, pregled ITS sistemov (vrste, vsebine, mednarodne iniciative).

ITS arhitektura (sistemska zasnova za načrtovanje, razvoj in integracijo): FRAME (Framework Architecture Made for Europe) in KAREN arhitekturi, uporabniške storitve, nacionalne ITS arhitekture.

Tehnologije za izvajanje ITS sistemov: senzorji in naprave, aktuatorji, komunikacije, shranjevanje in procesiranje podatkov, sistemi za upravljanje podatkovnih baz, informacijski prikazovalniki, sistemi za določanje lokacije, IoT - internet stvari, računalništvo v oblaku, koncept množičnih podatkov (BigData).

Izbrani ITS sistemi in storitve: inteligentne prometnice, sistemi inteligentnih vozil, potovalne informacije in pomoč pri izbiri poti, upravljanje prometa, nesreče, povpraševanje po prevozih, upravljanje s tovorom in voznim parkom, upravljanje javnega transporta, vzdrževanje reda in varnosti, storitve v izrednih razmerah.

Pregled ITS sistemov in storitev v železniškem in pomorskem prometu ter logistiki.

ITS sistemi in trajnostni transportni sistem.

Omrežja za podatkovno izmenjavo med vozili in ostali komunikacijski sistemi: komunikacija P-P (od točke do točke), brezžična komunikacija na velike razdalje (V2V, V2I, V2V2I), kognitivni radio.

Avtonomna vozila: princip delovanja, IoV (Internet of Vehicles).

Več...

Cilji in kompetence

Študenti spoznajo bistvo, poslanstvo, vrste in delovanje ITS sistemov in storitev, njihovo koristnost za udeležence v prometu in transportu (s stališča napredne uporabe cest, zmanjšanja delovnih obremenitev, varnosti, učinkovitosti transporta, pomembnih izboljšav v udobju in zaščiti okolja). Spoznajo temeljne načine komunikacij med vozili ter vozili in infrastrukturo ter temeljne elemente, ki sploh omogočajo delovanje ITS sistemov (ustrezni senzorji in naprave).


Temeljna literatura

Krmac Evelin. Zapiski s predavanj. 2020/21.

ITS       Operations      Resource         Guide in         druge   publikacije,     US        DOT-FHWA

(https://ops.fhwa.dot.gov/publications/publications.htm); 

ITS Handbook 2000: Recommendations from the PIARC, Artech House 2000; ISBN 1-58053-1032

Mannening, F.L., Kilareski, W.P.: Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, John Wiley&Sons, New York 1998, (izbrana poglavja), 340 str., ISBN: 0-471-130850

PIARC, Road network operations & Intelligent Transport Systems: 

  • Intelligent Transport Systems – the basics. PIARC. 2015. https://rno-its.piarc.org/en/its-basics Road Network Operations – the basics. PIARC. 2017. https://rno-its.piarc.org/en/rno-basics.
  • Network Monitoring. PIARC. 2015. https://rno-its.piarc.org/en/network-monitoring. 
  • Network Control. PIARC. 2015. https://rno-its.piarc.org/en/network-control.
  • Network Operations. PIARC 2015. https://rno-its.piarc.org/en/network-operations.
  • User Services. PIARC. 2015. https://rno-its.piarc.org/en/user-services.
  • Systems and Standards. PIARC.2016. https://rno-its.piarc.org/en/systems-and-standards.
  • Planning and Deployment. PIARC. 2015. https://rno-its.piarc.org/en/planning-and-deployment.
  • Launching ITS. PIARC. 2015 https://rno-its.piarc.org/en/launching-its.
  • ITS Terminology. https://rno-its.piarc.org/en/its-terminology

Kononenko, I., Robnik-Šikonja, M.: Inteligentni sistemi. Založba FE in FRI, 2010.

PIARC, Road network operations & Intelligent Transport Systems, 2015 (povezava).

ITS Direktiva 2010/40/EU, Uradni list Evropske unije, 2010.


Izvajalci

Predavanja