Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

Računalništvo in informatika


Učni načrt

Informacijsko komunikacijska tehnologija – definicija, vloga, razvoj. Arhitektura in zgradba računalniškega sistema, princip delovanja računalnika. Programska oprema (sistemska in uporabniška), razvoj programske opreme, algoritmi. Osnove programiranja v Matlabu. Informatika in informacijski sistemi. Podatkovne baze. Uporaba poizvedovalnega jezika SQL. Računalniška omrežja in storitve: definicija, cilji, arhitektura, struktura. Internetno omrežje, IoT. Računalništvo v oblaku. E-poslovanje – splošno, e-logistika. Pregled uporabe informacijskih sistemov in drugih inteligentnih sistemov v transportu in logistiki.

Pri vajah se naučijo oblikovati in urejati zahtevnejše dokumente, obvladovati elektronske preglednice ter izdelovati različne grafične prikaze podatkov, uporabljati internetne vire in storitve, izvajati poizvedbe nad podatki v relacijski podatkovni bazi, oblikovati spletno stran ter izdelati elektronsko predstavitev. Naučijo se tudi reševanja preprostejših problemov s pomočjo programskega jezika Matlab.

Več...

Cilji in kompetence

Študent pridobi osnovno znanje o informacijsko komunikacijski tehnologiji, njeni uporabi in pomenu v sodobnem svetu,  principih delovanja računalniške strojne in programske opreme, osnovah programiranja v poizvedovalnem ter proceduralnem programskem jeziku, računalniških omrežjih ter njihovi uporabi v poslovne namene. Poseben poudarek je namenjen informacijskim sistemom, s katerimi se študent sreča kasneje na svoji poslovni poti. Pridobljena znanja bo uporabljal pri drugih predmetih ter pri reševanju problemov, ki zahtevajo uporabo računalnika in ostalih orodij IKT.


Temeljna literatura

  1. Vatovec Krmac, E.: Računalništvo in informatika - izbrana poglavja. 2006, UL FPP Portorož, 208 str. ISBN: 961-6044-77-X.
  2. Krmac, E. Računalništvo in informatika – zapiski predavanj. 2020, UL FPP Portorož.
  3. Schneider, G.M., Gersting, J.L. Invitation to computer science. 8th Edition.2019, Cengage.
  4. Sayood, K. Learning Programming using MATLAB (Synthesis Lectures on Electrical Engineering), Morgan and Claypool Publishers, 2007.
  5. Matlab 7 Programming, The Mathworks, 2007,  http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/pdf_doc/matlab/matlab_prog.pdf
  6. dodatna literatura (v knjižni obliki ali dosegljiva preko svetovnega spleta)/additional literature (books or web).

Izvajalci

Predavanja