Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2022/2023

Promet in trajnostni razvoj


Učni načrt

Onesnaženje okolja, viri onesnaževanja okolja, vpliv onesnaževal na okolje.

Onesnaževanje zraka. Onesnaževanje zraka s prometom, vpliv na klimatske spremembe, onesnaževanje zraka z delci, dušikovimi oksidi in ozonom, ocene in modeli onesnaževanja zraka, monitoring in standardi. Onesnaževanje zraka v Sloveniji s poudarkom na onesnaževanju s prometom. Onesnaževanje zraka z letalskim prometom in vpliv na globalne klimatske spremembe.

Onesnaženje vod, odpadne vode, komunalne odplake, nafta in derivati, trdni odpadki,  plastika in mikroplastika, monitoring in standardi, modeliranje razširjanja onesnaževal.

Stranski škodljivi vplivi prometa na naravno okolje in zdravje ljudi: emisije onesnaževal, emisije hrupa, emisije delcev, globalne klimatske spremembe in ogljični odtis, promet in izraba prostora. Smernice trajnostnega razvoja prometa, politike okoljske trajnosti v prometu, alternativni pogoni in čistejša goriva, e-mobilnost.

Več...

Cilji in kompetence

Študent se v okviru predmeta seznani s temeljno sestavo in procesi v okolju, predvsem v zraku in vodah, ter posledicami onesnaževanja, ki so predvsem posledica prometa. Spozna in razume osnove in smernice trajnostnega razvoja, s poudarkom na trajnostnem razvoju prometa. V okviru predmeta sta prikazana tudi razvoj in uporaba raziskovalnih metod in tehnik v varstvu okolja. Študent bo sposoben uporabiti raziskovalne metode in tehnike na področju varstva okolja in sodelovati pri reševanju problemov s področja trajnostnega razvoja prometa.


Temeljna literatura

  1. R.M. Hamilton, R. M. Harrison (Eds.), 1991. Highway pollution, Elsevier, Amsterdam, 510 str. (izbrana poglavja), 510 str. ISBN:  0‐444‐88188‐3
  2. Y. Hayashi,  K.J. Button, P. Nijkamp (Eds.), 1999. The environment and transport. E. Elgar Reference Collection, Cheltenham, Northampton, 500 pp. (izbrana poglavja) , 500 str. ISBN: 1‐85898‐819‐5
  3. P.L. Schiller, E. Bruun, J.R. Kenworthy, 2010. An introduction to sustainable transportation-policy, planning and implementation, Earthscan publications, New York, 400 str. ISBN-13: 978-1-844-07664-2
  4. F. Oldfield, 2005. Environmental change. Key issues and alternative approaches, Cambridge University Press, New York, 363 str., ISBN-13 978-0-521-82936-4.

Izvajalci

Predavanja