Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Promet
2023/2024

Strategija upravljanja v prometu in logistiki


Učni načrt

Strategija upravljanja prometnega sistema (mesto, država, globalno okolje EU).

Vloga in pomen deležnikov in značilnosti upravljanja posameznega prometnega sistema (zračni, cestni, železniški, pomorski prometni sistem).

Opredelitev strategij in vrste strategij upravljanja in vodenja.

Strateška zasnova upravljanja in vodenja skozi različne cikle razvoja podjetja:

- teorija življenjskega cikla, razvoja in rasti podjetja

Strateška analiza stanja podjetja in poslovnega okolja v katerem deluje.

Strateško upravljanje s tveganji v podjetju:

- notranji dejavniki: stroški, kadri, nacionalno okolje

- zunanji dejavniki: dobavitelji, kupci, mednarodno okolje

Krizni management in pogoji za uspešno sanacijo podjetja. Metode kompleksnega strateškega upravljanja sprememb.

Pomen sodobnih tehnologij pri sistemskem upravljanju in vodenju podjetja in prometnega sistema.

Strategija uvajanja kakovosti v poslovanje posameznih gradnikov logističnih verig.

ISO standardi kakovosti poslovanja in njihov pomen za uspešno poslovanje podjetij v globalnem okolju. SQAS sistem pri prevozu nevarnega blaga. Standardi kakovosti v avtomobilski industriji.

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je teoretična in praktična nadgradnja spoznanj o vodenju in upravljanju v poslovnem in družbenem okolju. Pridobljena znanja omogočajo študentom neposredno pomoč pri prevzemu vodstvenih zadolžitev v različnih podjetjih. Specifične kompetence predmeta omogočajo študentom, da na osnovi sistemskega pristopa in upoštevanjem novih in že uveljavljenih strategij razrešujejo kompleksne probleme v poslovnih okoljih.


Temeljna literatura

  1. Stavros Baroutas: Management and Leadership: Improving Performance in Times of Crisis. 2011.
  2. Pučko Danijel: Strateško upravljanje, Ljubljana 2006.
  3. Duh Mojca: Upravljanje podjetja in strateški management, Ljubljana 2015.

Izvajalci

Predavanja