Pomorstvo in promet

Matematične metode v pomorstvu in prometu


Učni načrt

 Temeljni izbirni predmet programa

 

 

TIP4 - MATEMATIČNE METODE V POMORSTVU IN PROMETU

 

Vektorski prostor, baza, dimenzija, podprostor.

Linearne preslikave in matrike, spremembe baze, podobnost, lastne vrednosti, trikotna oblika, Jordanova oblika.

Evklidski in unitarni prostori: skalarni produkt, ortonormirane baze, normalne, unitarne in sebi adjungirane matrike, polarna dekompozicija, dekompozicija s singularnimi števili, vrtenja evklidkega prostora.

Linearne diferencialne enačbe in sistemi linearnih diferencialnih enačb.

Parcialne diferencialne enačbe prvega reda, klasifikacija enačb drugega reda, Fourierova metoda reševanja, Fourierova in Laplaeova transformacija, primeri uporabe

parcialnih diferencialnih enačb. Kontinuitetna enačba in uporaba v modeliranju prometnega toka.


Izvajalci

Predavanja