Pomorstvo in promet

SEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV NA DOKTORSKEM ŠTUDIJUSEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2014-2019)
Ladijsko strojništvo Z A1/2
1 izr. prof. dr. Peter VIDMAR, predstojnik 522,78 187,05
       
Katedra za pomorske in prometne sisteme Z A1/2
1 prof. dr. Elen TWRDY, predstojnica 1288,8 243,11
2 doc. dr. Bojan BEŠKOVNIK, član 436,46 207,57
       
Katedra za transportno logistiko Z A1/2
1 doc. dr. Patricija BAJEC, predstojnica 229,66 128,6
       
Katedra za tehniko vozil Z A1/2
1 doc. dr. Robert MUHA, predstojnik 301,1 102,66
2 izr. prof. dr. Oliver BAJT, zunanji član 319,69 242,4
       
Tehnologijo prometa Z A1/2
1 izr. prof. dr. Drago SEVER, zunanji član 163,83 52,64
2 doc. dr. Marjan LEP, zunanji član 273,18 173,1
       
Katedra za varnost v prometu Z A1/2
1 prof. dr. Milan BATISTA, predstojnik 2161,2 1538,7
2 prof. dr. Vlado MALAČIČ, zunanji član 274,28 263,08
3 doc. dr. Aleksander GRM, član 262,24 125,11
4 doc. dr. Miha AMBROŽ, zunanji član 270,54 199,6
5 prof. dr. Jadran FAGANELI, zunanji član 386,82 222,81
6 prof. dr. Jože BALAŽIC, zunanji član 201,77 156,77
7 prof. dr. Matija SVETINA, zunanji 209,31 166,75
       
Katedra za kvantitativne metode Z A1/2
1 prof. dr. Aleksej TURNŠEK, predstojnik 675,1 675,1
2 doc. dr. Danijela TULJAK-SUBAN, članica 416,51 154,72
3 doc. dr. Evelin KRMAC, članica 444,34 287,76
4 izr. prof. dr. Marijan ŽURA, zunanji član 198,56 143,66
 
Katedra za inženirstvo v prometu Z A1/2
1 doc. dr. Franc DIMC, predstojnik 209,32 74,8
2 prof. dr. Stojan PETELIN, član 303,8 159,56
3 doc. dr. Blaž Luin, član 287,59 141,9
       
Katedra za ekonomijo in management v prometu Z A1/2
1 doc. dr. Marina ZANNE, predstojnica 412,99 106,34
       
Katedra za tuje jezike Z A1/2
1 izr. prof. dr. Violeta JURKOVIĆ, predstojnica 532,55 444,21

 

***************

 

izr. prof. dr. Oliver Bajt

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet:

Naslov teme: Onesnaževanje okolja s plastiko in mikroplastiko.

Kratka vsebina: Plastika in mikroplastika sta zelo obstojni v okolju. Količine teh snovi v okolju hitro naraščajo. Plastika ima škodljiv vpliv na organizme. Pomorski promet je pomemben vir plastike in mikroplastike v morju.

 

Naslov teme: Kopičenje in spiranje ogljikovodikov s ceste.

Kratka vsebina: Ogljikovodiki so pomembna skupina onesnaževal, ki so močno povezana s prometom. Na cestišču se kopičijo in z dežjem spirajo v okolje, na katerega škodljivo vplivajo. Naloga bi vsebovala konkretne meritve na določenem cestnem odseku.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja:

Naslov teme: Cestni promet kot vir mikroplastike v okolju.

Kratka vsebina: Na cestišču se kopičijo delci zaradi obrabe gum, drugih sestavnih delov cestnih vozil in ostankov tovora. Padavine spirajo te delce s cestišča in z meteornimi vodami v okolje, na katerega škodljivo vplivajo. Naloga bi vsebovala konkretne meritve na določenem cestnem odseku.

 

Naslov teme: Onesnaževanje okolja s plastiko in mikroplastiko.

Kratka vsebina: Plastika in mikroplastika sta zelo obstojni v okolju. Količine teh snovi v okolju hitro naraščajo. Plastika ima škodljiv vpliv na organizme. Pomorski promet je pomemben vir plastike in mikroplastike v morju.

 

Naslov teme: Razgradnja sodobnejših onesnaževal okolja.

Kratka vsebina: Sodobnejša onesnaževala, kot npr. ostanki zdravil in kozmetičnih sredstev, postajajo vedno bolj pomembna. V naravnem okolju potekata mikrobna in fotokemijska razgradnja. Pomembno je določanje hitrosti razgradnje, reakcijskih poti in tudi nastalih produktov.

 

prof. dr. Stojan Petelin

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet:

Naslov teme: Kriteriji sprejemljivosti infrastrukturnih sistemov za obvladovanje izrednih dogodkov.

Kratka vsebina: /.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja:

Naslov teme: Sodobna ladijska kogeneracijska postrojenja in vpliv na okolje.

Kratka vsebina: /.

 

izr. prof. dr. Peter Vidmar

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet:

Naslov teme: Ocen tveganja pomorsko prometnih sistemov.

Kratka vsebina: Naloga zajema ugotavljanje oprimelnih metod za analizo tveganja pomorsko prometnih sistemov kot so plovne poti, sidrišča, luški terminali. Specifika pristanišč, ki se nahajajo v neposredni bližini naseljenih območij in analiza čezmejnih vpliviv.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja:

Naslov teme: Model tveganja za povečanje učinkovitosti prometnih sistemov.

Kratka vsebina: Naloga zajema zasnovo modela tveganja prometnega sistema z namenom povečanja učinkovitosti pri upravljanju in vodenju v prometnih sistemih.

 

izr. prof. dr. Patrick Vlačič

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet:

Naslov teme: Pravni izzivi pri informatizaciji nakladnice.

Kratka vsebina: Nakladnica je v 21. stoletju še vedno v papirni obliki. V preteklosti je bilo nekaj poskusov, da bi nakladnico začeli uporabljati v eletktronski obliki, vendar so doživeli zelo omejen uspeh (npr. essDocs ali Bolero). Nove tehnologije, zlasti tehnologija veriženja blokov, prinaša s seboj novosti in tehnološke rešitve, ki bodo lahko bistveno spremenile poslovanje v pomorski industriji in ga začele voditi v smer brezpapirnega poslovanja.

 

Naslov teme: Zaustavitev ladje za dosego poplačila terjateve za gorivo.

Kratka vsebina: Zaustavitev ladij (arrest of ships) je instrument, s katerim upniki dosežejo zavarovanje za plačilo morebitnega sodno prisojenega zneska za neplačano terjatev za gorivo. Značilnosti naročanja goriva, kjer imamo posrednike pri naročilu, dejanske izponitelje dobave goriva na eni strani in naročnike za gorivo, ki včasih tudi niso ladjarji (npr. naročniki iz ladjarske pogodbe za čas) in ladjarje na drugi strani, povzroča kar nekaj zmede. Doktorska disertacija bi morala odgovoriti, kaj bi bil pravi način naročila, zavarovanja za prodjalca in drugih odprtih vprašanj med prodjalalci in kupci goriva ter ladjarji, ki s v skladu s konvencijama iz 1952 ali 1999 lahko doživijo, da bo njihova ladja zaustavljena. Ob enotni pravni ureditvi je praksa na svetu glede tega vprašanja precej različna.

 

doc. dr. Danijela Tuljak Suban

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet: 

Naslov teme: Uporaba fuzzy (mehke) logike in večkriterijskega odločanja pri iskanju optimalne, rešitve problema usmerjanja vozil.

Kratka vsebina: Problem usmerjanja vozil (VRP - vehicle routing problem) je primer NPtežkega celoštevilčnega problema, kjer je pri iskanju optimalne rešitve potrebno upoštevati več dejavnikov: lastnosti voznega parka, časovne zahteve strank, lokacija skladišč, lastnosti tovora, okoljevarstveni vidik, izd. V delu, bodo navedeni pogoji, ki imajo lahko različno težo v procesu iskanja optimalne rešitve, primerno ovrednoteni, z uporabo ustrezne metode večkriterijske odločanja, ter uporabljeni pri definiciji, modeliranju in reševanju problema usmerjenja vozil. Ustreznost in občutljivost modela bo preverjena na realnem primeru.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja: 

Naslov teme: Uporaba fuzzy (mehke) logike in večkriterijskega odločanja pri iskanju trajnostne (optimalne) rešitve problema usmerjanja vozil.

Kratka vsebina: Problem usmerjanja vozil (VRP - vehicle routing problem) je primer NPtežkega celoštevilčnega problema, kjer je pri iskanju optimalne rešitve potrebno upoštevati več dejavnikov: lastnosti voznega parka, časovne zahteve strank, lokacija skladišč, lastnosti tovora, okoljevarstveni vidik, itd. V delu, bodo navedeni pogoji, ki imajo lahko različno težo v procesu iskanja optimalne rešitve, primerno ovrednoteni, z uporabo ustrezne metode večkriterijske odločanja, ter uporabljeni pri definiciji, modeliranju in reševanju problema usmerjenja vozil. Ustreznost in občutljivost modela bo preverjena na realnem primeru. Poudarek bo na iskanju okolju prijazne rešitve.

 

doc. dr. Robert Muha.

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet:

Naslov teme: Določitev in primerjava temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost prometnih storitev v mestnem tovornem prometu.

Kratka vsebina: Z rastjo mest in števila prebivalstva v njih naraščajo stroški distribucije in logistike mestnega tovornega prometa. Za opredelitev najboljšega modela logističnega upravljanja je potrebno razviti boljše razumevanje nastajanja logističnih stroškov in delovanje trga logističnih storitev. Od lokalnih oblasti in načrtovalcev mestnega tovornega prometa se zahteva, da razvijejo stroškovno učinkovite strategije in poslovne modele za zmanjšanje ogljičnega odtisa logistične dejavnosti v mestih. Ta pristop zahteva globlje in boljše razumevanje zapletenosti delovanja logističnih sistemov v mestih in primestnih območjih.

 

doc. dr. Franc Dimc.

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet:

Naslov teme: Zmanjšanje vplivov večpotja na varnost plovbe v pogojih večpotja.

Kratka vsebina: Večžarkovno razširjanje elektromagenntih valov z radijskih navigacijskih satelitov zaradi odbojev od objektov je znan in analitično težko opisljiv pojav, ki povečuje raztros rezultatov položaja plovila. Naloga obsega analizo surovih podatkov v sprejemniku GNSS in z ustreznim modeliranjem pristaniških objektov pokazati prednost uporabe surovih podatkov ladij in GNSS kompasa pri od ladje neodvisnem določanju integritete.

 

red. prof. dr. Elen Twrdy.

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet: 

Tematika: Tematike s področja razvoja pristanišč, terminalov in prometnega sistema.

Kratka vsebina: /.

 

doc. dr. Evelin Krmac.

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet: 


katerakoli tema na predlog kandidata, ki vključuje programska orodja in informacijsko tehnologijo v širšem smislu ali je povezana z inteligentnimi transportnimi sistemi.


Primeri naslovov:

  1. Model merjenja učinkovitosti logistike s pomočjo metod umetne inteligence.

  2. Model izbire najprimernejše informacijske tehnologije za skladiščno poslovanje.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja: 


katerakoli tema na predlog kandidata, ki vključuje programska orodja in informacijsko tehnologijo v širšem smislu.


Primer naslova:

  1. Na umetni inteligenci temelječ model za zmanjševanje negativnih učinkov transporta na okolje.

 

doc. dr. Blaž Luin.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja: 

Naslov teme: Energetski vidik V2V in V2I komunikacije. 

Kratka vsebina: Tehnologije za povezana vozila, V2V in V2I, vplivajo na reakcije voznika ali avtonomnega vozila. Pripomorejo tako k varnosti, kakor tudi k optimalni reakciji izogibanja prometni motnji ali oviri ter izbiri poti. Z vplivom na dinamiko vočnje in izbiro poti se vpliva na porabo energije. Naloga bi predvidevala izdelavo modela za različne podatke iz povezanih vozil, upoštevaje omejene dosege komunikacije med vozili.

Naslov teme: Vpliv optimizacije cestnega omrežja na porabo energije in emisije.

Kratka vsebina: Adaptivno krmiljenje semaforjev in povečevanje pretočnosti med drugim vplivajo na porabo energije za cestni promet. Naloga predvideva modeliranje prometne mreže in vplivov inovativnega vodenja križišč v povezavi z modeli za porabo energije, na podlagi katerih se da oceniti tudi neposredne in posredne emisije toplogrednih plinov.

Naslov teme: Modeliranje porabe energije električnih in hibridnih vozil. 

Kratka vsebina: S povečevanjem deleža električnih in hibridnih vozil se morajo modeli porabe vozil ustrezno prilagoditi, zato mora biti  ocena porabe energije ustrezno prilagojena. Naloga bi predvidevala zasnovo in kalibracijo osnovnega modela porabe energije, primernega za mikrosimulacijo, regresijskega modela za makrosimulacijo ter natančnejšega modela, ki bi detajlno upošteval posamezne sklope vozila.

Naslov teme: Ocena emisij pomorskega prometa na podlagi AIS podatkov.

Kratka vsebina: Na voljo so AIS podatki za obširna področja, ki vsebujejo podatke o ladijskih potovanjih. V kombinaciji z modelom porabe goriva in emisij, bi lahko ocenili okoljski vpliv ladijskega prometa na kvaliteto zraka. Še posebej bi se dalo oceniti vplive na probalna območja z intenzivnim pomorskim prometom.