Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet

Celostna prometna politika


Učni načrt

Definicija prometne politike s poudarkom na celostnem pristopu. Prometna politika Evropske unije (Bela knjiga). Evropska celostna pomorska politika (Modra knjiga). Prometne politike na področju drugih prometnih podsistemov (železniški, cestni, letalski in multimodalni transport). Nastajanje slovenske prometne politike (1977, 2004, 2006 in 2015) in njene prednosti ter slabosti. Cilji prometne politike: mobilnost ljudi, pravice potnikov kot potrošnikov, učinkovita oskrba gospodarstva, izgradnja in vzdrževanje ustrezne prometne infrastrukture, prometna varnost in varovanje ter izboljšanje okolja. Prometna politika za tretje tisočletje: simbioza znanosti, pravnih predpisov, upravljanja, okolja in etike.

Več...

Cilji in kompetence

Cilji: Doktorandom predstaviti sistemski, holistični pristop k ustvarjanju moderne, trajnostne prometne politike, ki bo v največji možni meri zagotavljala mobilnost ljudi, učinkovito oskrbo gospodarstva, solidno prometno infrastrukturo, prometno varnost in varovanje ter izboljšanje kakovosti okolja.

Predmetno-specifične kompetence:

 • obvladovanje temeljnih prvin sistemskega mišljenja za zagotavljanje celostne prometne politike,
 • razumevanje bistva posameznih prometnih podsistemov (npr. nove evropske pomorske politike),
 • vpliv prometne politike Evropske unije na ureditev v Republiki Sloveniji,
 • ustvarjanje in uresničevanje nove slovenske prometne politike,
 • vloga prava in etike pri nastajanju in implementaciji prometne politike.

Temeljna literatura

 1. Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union, Official Journal of the European Union, C 326/47, 26. October, Title VI, Articles 90 – 100.
 2. White Paper on Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, COM (2011) 0144 final, Brussels, 28. March.
 3. White Paper »European transport policy for 2010: Time to decide«, European Commission, Luxemburg, 2001. ISBN 92-894-0341-1.
 4. An ocean of opportunity: An Integrated Maritime Policy for the European Union (»The Blue Book«), European Commission, Luxemburg, 2008. ISBN 978-92-79-06734-1.
 5. Green Paper »Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas«, European Commission, Luxemburg, 2006. ISBN 92-79-01825-6.
 6. European Commission, Maritime affairs and Fisheries, http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm.
 7. European Commission, Mobility and Transport, http:// ec.europa.eu/transport/index_en.htm.
 8. Van Wee, B.: Transport and Ethics: Ethics and the Evaluation of Transport Policies and Projects, Edward Elgar, Cheltenham, 2001.
 9. Groznik, A., Damijan, J.P.: Resolucija o razvoju slovenske logistike in transportni infrastrukturi, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2013, http://www.ef.uni-lj.si/media/ document_files/dokumenti/Resolucija-final_1b.pdf.
 10. Pavliha, M.: Proposal for a new Slovenian integrated maritime and transport policy, v: D. Lajh in Z. Petak, ”EU Public Policies Seen from a National Perspective: Slovenia and Croatia in the European Union", Faculty of Social Sciences (Book series Javne politike), Ljubljana, 2015, str. 181-192. ISBN 978-961-235-736-8.
 11. Pavliha, M.: EU in (ne)gotovost ”doktrine” in dubio pro consumatore, Podjetje in delo, Ljubljana 2015, št. 6-7, str. 1403-1416. ISSN: 0353-6521.
 12. Pavliha, M.: Morje in pravo, Podjetje in delo 6-7/2007/XXXIII, str. 1401-1413.
 13. Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji in Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, 2015, http://www.mzi.gov.si/si/dogodki/strategija_razvoja_prometa_v_rs/.
 14. Predlog resolucije o prometni politiki Republike Slovenije – »Predvidljivo v skupno prihodnost« (RePPPSP) – EPA 1452 – III, Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije, 24. julij 2004. Letnik XXX, št. 97.
 15. Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 58/06.
 16. Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 10/91.
 17. Trajnostna prometna politika v Sloveniji, Zbornik prispevkov z mednarodnega posveta, CIPRA Slovenija, Ljubljana, 2005. ISBN 961-90906-2-4.
 18. Slovenija na poti k trajnostnem prometu?, Zbornik prispevkov z mednarodnega posveta, CIPRA Slovenija, Ljubljana, 2007. ISBN 978-961-90906-4-0.
 19. Na križišču V. in X. vseevropskega koridorja: priložnosti in nevarnosti za Slovenijo, Zbornik referatov in razprav, Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, 2008. ISBN 978-961-6453-24-0.

Izvajalci

Predavanja