Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

Matematične metode v pomorstvu in prometu


Učni načrt

Vektorski prostor, baza, dimenzija, podprostor.

Linearne preslikave in matrike, spremembe baze, podobnost, lastne vrednosti, trikotna oblika, Jordanova oblika. Evklidski in unitarni prostori: skalarni produkt, ortonormirane baze, normalne, unitarne in sebi adjungirane matrike, polarna dekompozicija, dekompozicija s singularnimi števili, vrtenja evklidkega prostora. Linearne diferencialne enačbe in sistemi linearnih diferencialnih enačb. Parcialne diferencialne enačbe prvega reda, klasifikacija enačb drugega reda, Fourierova metoda reševanja, Fourierova in Laplaeova transformacija, primeri uporabe parcialnih diferencialnih enačb.

Več...

Cilji in kompetence

Poglobiti znanje in razumevanje linearne algebre, linearnih diferencialnih enačb ter parcialnih diferencialnih enačb.


Temeljna literatura

  1. T.S. Shores, Applied linear algebra and matrix analysis, Springer, 2007.
  2. P. Halmos, Finite dimensional vector spaces, Springer, 1974.
  3. S. Lipschutz, M.L. Lipson, Schaum's outline of theory and problems of linear algebra, 4th ed., McGraw-Hill, 2009.
  4. I. Vidav, Višja matematika II, DZS, 1979.
  5. S. Kurepa, Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga Zagreb, 1982.
  6. E. Zakrajšek, Analiza III, DMFA, 1998.
  7. E. Zakrajšek, Analiza IV, DMFA, 1998
  8. J.D. Logan, Applied partial differential equations, 2nd ed., Springer, 2004.
  9. Y. Pinchover, J. Rubinstein, An introduction to partial differential equations, Cambridge University Press, 2006.
  10. E. Kreyszig, Advanced engineering mathematics, John Wiley&Sons, 1993.

Izvajalci

Predavanja