Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Varstvo okolja
2023/2024

PRIJAVA NA VPISPREDLOGI TEM DOKTORSKIH DISERTACIJ (3. stopnje)

2022/2023

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

1)izr. prof. dr. Oliver BAJT

 

Naslov teme: Onesnaževanje okolja s plastiko in mikroplastiko

Kratka vsebina: Plastika in mikroplastika sta zelo obstojni v okolju. Količine teh snovi v okolju hitro naraščajo. Plastika ima škodljiv vpliv na organizme. Pomorski promet je pomemben vir plastike in mikroplastike v morju.

 

Naslov teme: Razgradnja sodobnejših onesnaževal okolja

Kratka vsebina: Sodobnejša onesnaževala, kot npr. ostanki zdravil in kozmetičnih sredstev, postajajo vedno bolj pomembna. V naravnem okolju potekata mikrobna in fotokemijska razgradnja. Pomembno je določanje hitrosti razgradnje, reakcijskih poti in tudi nastalih produktov.

 

2)prof. dr. Jadran FAGANELI

 

Naslov teme: Primerjava med onesnaženjem Tržaškega zaliva in Zaliva Minamata (Japonska) z živim srebrom

Kratka vsebina: Antropogeno živo srebro (Hg) v okolju je produkt kemijske industrije (katalizator v sintezi vinilklorida in acetaldehida, elektrod v proizvodnji Cl2 in Na2CO3 in uporabe fenil merkuro acetata v proizvodnji celuloze), posledica uporabe fungicidov in rudarstva. Slednje je primer 500-letnega delovanja rudnika v Idriji in vpliva na Tržaški zaliv. Bolj kot anorgansko (Hg2+) je strupeno organsko vezano metil živo srebro - MeHg (nevrotoksin - bolezen Minamata), ki ga organizmi lažje privzemajo kot Hg2+. Prvi opis (1956) zastrupitve z MeHg izvira iz zaliva Minamata (otok Kju Shu na Japonskem), kjer je lokalna tovarna acetaldehida (1932-51) najprej uporabljala katalizator Hg sulfat in kot kokatalizator najprej MnO2 (1932-51), nato (1951-68) pa FeS. Pri slednjem je kot stranski produkt nastajal bolj strupen MeHg. Tako je prišlo do dvojnega izvora MeHg v zalivu: delno z direktnim izlivom v morje, delno pa z mikrobno metilacijo Hg in situ. Posledice so bile hude: zastrupitve mačk (angl. Dancing cat fever) in akutne zastrupitve ljudi (približno 2000 smrti), ki so se prehranjevali z morsko hrano. Kontaminacija se je zmanjšala z ustavitvijo odvajanja odpadne vode v zaliv leta 1968. Namen doktorske disertacije je primerjati onesnaženje obeh zalivov z Hg, posebej z ekotoksikološkega vidika, saj do danes v Tržaškem zalivu, kljub dolgotrajnemu vnosu Hg s Sočo, ni bilo zaslediti akutnih zastrupitev.

 

Predlagani mentor: doc.dr. Ingrid Falnoga (mentorica), prof.dr. Jadran Faganeli (somentor).

 

3)izr. prof. dr. Damjan KLOBČAR

 

Naslov teme: Napredne tehnologije spajanja različnih materialov med seboj pri lahki gradnji plovil s stališča korozije, trdnosti in vplivov na okolje

Kratka vsebina: Uporaba naprednih tehnologij spajanja različnih materialov med seboj omogoča lahko gradnjo plovil. Tehnologija spajanja in materiali omogočajo podaljšanje uporabne dobe z minilano potrebo po vzdrževanju plovil. Izboljšanje korozijske zaščite ter optimiranje tehnologije spajanja omogoča minimalno porabo energije in zmanjša emisije v okolje v fazi izdelave in uporabe plovil.

 

 

 

4)doc. dr. Blaž LUIN

 

Naslov teme: Ocena emisij pomorskega prometa na podlagi AIS podatkov

Kratka vsebina: Na voljo so AIS podatki za obširna področja, ki vsebujejo podatke o ladijskih potovanjih. V kombinaciji z modelom porabe goriva in emisij, bi lahko ocenili okoljski vpliv ladijskega prometa na kvaliteto zraka. Še posebej bi se dalo oceniti vplive na probalna območja z intenzivnim pomorskim prometom.

 

Naslov teme: Modeliranje porabe energije električnih in hibridnih vozil

Kratka vsebina: S povečevanjem deleža električnih in hibridnih vozil se morajo modeli porabe vozil ustrezno prilagoditi, zato mora biti  ocena porabe energije ustrezno prilagojena. Naloga bi predvidevala zasnovo in kalibracijo osnovnega modela porabe energije, primernega za mikrosimulacijo, regresijskega modela za makrosimulacijo ter natančnejšega modela, ki bi detajlno upošteval posamezne sklope vozila.

 

5)doc. dr. Sebastjan ŠKERLIČ

 

Naslov teme: Metodologija uvedbe trajnostne embalaže v poslovnem procesu podjetja/Methodology of introducing sustainable packaging in the company's business process

Kratka vsebina: Učinkovita uporaba trajnostne embalaže pripomore k zmanjšanju odpadkov, stroškov in morebitne škode na prevozu. Podjetja in družba kot celota lahko z embalažo za večkratno uporabo dosežejo ekonomske koristi in tudi bistveno vplivajo k varstvu okolja. Cilj doktorske raziskave je izdelava metodologije, ki omogoča primerjavo uporabe in uvedbe različnih sistemov trajnostne embalaže (nevračljive embalaže, vračljive embalaže in vračljive zložljive embalaže) v poslovnem procesu podjetja. Metodologija mora smiselno upoštevati tako ekonomske kot tudi okoljske vplive izbire posameznih embalažnih sistemov in kot taka nadgraditi obstoječe znanstvene študije. Predstavljati mora tudi praktično odločitveno orodje za proizvodna podjetja in logistično industrijo pri zagotavljanju učinkovitega sistema trajnostnega upravljanja z embalažo.

 

6)doc. dr. Danijela TULJAK – SUBAN

 

Naslov teme: Uporaba fuzzy (mehke) logike in večkriterijskega odločanja pri iskanju trajnostne (optimalne) rešitve problema usmerjanja vozil

Kratka vsebina: Problem usmerjanja vozil (VRP - vehicle routing problem) je primer NPtežkega celoštevilčnega problema, kjer je pri iskanju optimalne rešitve potrebno upoštevati več dejavnikov: lastnosti voznega parka, časovne zahteve strank, lokacija skladišč, lastnosti tovora, okoljevarstveni vidik, itd. V delu, bodo navedeni pogoji, ki imajo lahko različno težo v procesu iskanja optimalne rešitve, primerno ovrednoteni, z uporabo ustrezne metode večkriterijske odločanja, ter uporabljeni pri definiciji, modeliranju in reševanju problema usmerjenja vozil. Ustreznost in občutljivost modela bo preverjena na realnem primeru. Poudarek bo na iskanju okolju prijazne rešitve.

 

7)izr. prof. dr. Peter VIDMAR

 

Naslov teme: Model tveganja za povečanje učinkovitosti prometnih sistemov

Kratka vsebina: Naloga zajema zasnovo modela tveganja prometnega sistema z namenom povečanja učinkovitosti pri upravljanju in vodenju v prometnih sistemih.