Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Snovi v transportu


Učni načrt

  1. Osnovni kemijski principi in zakoni: osnove kemijske termodinamike in kinetike, fazni prehodi, kataliza, osnove elektrokemije s korozijo, radioaktivnost.
  2. Nevarne snovi: gorenje, eksplozivnost, goriva in vnetljive snovi, oksidirajoče snovi, strupene in kužne snovi, strupenost, plini,  radioaktivne snovi, korozivne snovi.
  3. Transport in skladiščenje snovi v prometu: varnostni vidiki in rokovanje, transport, skladiščenje,
  4. Vplivi na okolje in regulativa: vpliv različnih snovi na okolje, monitoring in varstvo, zakonodaja in standardi.

 

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi lastnostmi snovi predvsem tistih, ki so uporabne v prometu in so nevarne. Predmetno specifične kompetence obsegajo temeljne kemijske principe in lastnosti predvsem nevarnih snovi v transportu in prometu nasploh.


Temeljna literatura

  1. J. Faganeli, O. Bajt, 1997. Kemija v pomorstvu. Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portorož, 311 pp. ISBN: 961-60444-23-0
  2. P. Carson, C.J. Mumford, 2002. Hazardous Chemicals Handbook, Butterword-Heinemann, 640 pp. ISBN: 978-0-7506-4888-2 (FPP UL)
  3. A. Krbavčič, M. Sollner-Dolenc, B. Stanovnik, M. Škrlj 2007. Izbrane nevarne kemikalije. Slovensko farmacevtsko društvo, 368 pp. ISBN: 978-961-90099-7-0 (FPP UL)

Izvajalci

Predavanja