Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Slika_2.jpgFakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani izvaja  univerzitetni študijski program prve stopnje Tehnologija prometa in logistika, ki:

 • traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
 • je ovrednoten s 180 ECTS,
 • omogoča neposreden prehod na podiplomska magistrska študijska programa druge stopnje Pomorstvo in Promet,
 • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir tehnologije prometa (UN), diplomirana inženirka tehnologije prometa (UN), okrajšano dipl. inž. tehnol. prom (UN).

Predstavitvena brošura.

IMG_5913.JPGTemeljni cilj univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Tehnologija prometa in logistika je omogočiti kakovostno znanje s trdno temeljno podlago znanj in razumevanja na širšem strokovnem področju transport-promet-transportna logistika, ki mu v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za zaposljivost, v primeru nadaljevanja študija pa pridobljeno znanje predstavlja ustrezno izhodišče ra raziskovalni študij na podiplomski drugi stopnji.

Na osnovi načel Bolonjske deklaracije, evropskega združenja univerz EUA, evropskega združenja nacionalnih inženirskih združenj FEANI, kot tudi združenja evropskih prometnih fakultet,  ter z veliko izbirnostjo predmetov  in mobilnostjo se omogoča študentom pridobitev evropsko primerljivih znanj in zaposlitvene kvalifikacije. 

Študenti tega študijskega programa:

 • oktober2011_022.jpgdobijo izobrazbo, ki je primerljiva s sorodnimi študijskimi programi v Evropi,
 • imajo možnosti prehoda na druge sorodne dodiplomske študije v Sloveniji ali tujini s kreditno ovrednotenim izkazom opravljenih študijskih obveznosti,
 • s pogoji prehoda  med študijskimi programi, načinom študija in sistemom tutorstva imajo zagotovljene pogoje za kvalitetno študiranje in visoko prehodnost po letnikih študija.
 • Splošne kompetence, ki se pridobijo s tem programom, so s področja transporta, prometa in transportne logistike za pridobljene sposobnosti:
 • finiranja, razumevanja in ustvarjalnega reševanja strokovnih izzivov,
 • kritičnega, analitičnega in sintetičnega mišljenja,
 • profesionalne odgovornosti in etičnosti,
 • strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja vključno z uporabo tujega strokovnega jezika,
 • uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • neprekinjenega samostojnega sprejemanja novih znanj v procesu vseživljenskega izobraževanja,
 • samostojne uporabe teoretičnih znanj v reševanju problemov v praksi,
 • timskega dela, komunikacijskih sposobnosti in razvoj profesionalne etike v izjemno komplicirani dejavnosti transportnih, prometnih in transportno logističnih storitev,
 • spoštovanja inženirskega kodeksa,
 • neposrednega nadaljevanja študija na podiplomskem magistrskem študiju druge stopnje.
1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ekonomika 30 10 25 0 0           65 130 5
2 Inženirska grafika 30 10 30 0 0           70 140 5
3 Matematika I 45 0 30 0 0           75 150 6
4 Prometni sistem 45 15 30 0 0           90 180 7
5 Računalništvo in informatika 45 0 43 0 0           88 176 7
6 Elektrotehnika v prometu           45 0 30 0 0 75 150 6
7 Matematika II           45 0 30 0 0 75 150 6
8 Mehanika v prometu           30 0 45 0 0 75 150 6
9 Osnove prava           45 25 0 0 0 70 140 5
10 Transportno inženirstvo           45 15 30 0 0 90 180 7
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Prevozno obligacijsko pravo 30 30 0 0 0           60 120 4
2 Prometna infrastruktura 30 15 30 0 0           75 150 6
3 Strokovna angleščina I 30 15 22 0 0           67 134 5
4 Transportna ekonomika 45 0 20 0 0           65 130 5
5 Transportna sredstva 30 15 30 0 0           75 150 6
6 Verjetnost in statistika 45 15 25 0 0           85 170 6
7 Operacijske raziskave           30 0 15 0 0 45 90 3
8 Osnove teorije prometnega toka           30 5 30 0 0 65 130 5
9 Snovi v transportu           45 15 15 0 0 75 150 6
10 Tehnologija prometa           45 15 30 0 11 101 202 8
11 Teorija logistike in oskrbovalnih verig           45 15 15 0 0 75 150 6
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Inteligentni transportni sistemi in storitve 30 10 30 0 0           70 140 5
2 Načrtovanje sistemov transporta 30 10 15 0 10           65 130 5
3 Organizacija dela v prometu 30 15 20 0 0           52 117 4
4 Temelji poslovanja špedicije 30 0 35 0 0           52 117 4
5 Upravljanje in vodenje 30 20 15 0 0           52 117 4
6 Diplomski projekt           5 0 0 0 35 100 140 5
7 Prometna varnost           30 0 35 0 0 52 117 4
8 Urbani transport           30 15 15 0 5 65 130 5
9 Varstvo okolja           30 15 20 0 0 52 117 4
3. letnik - Izbirni predmeti/Elective courses.
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Meritve v prometu 30 10 30 0 0           70 140 5
2 Notranji transport in skladiščenje 30 10 30 0 0           70 140 5
3 Strokovna angleščina II 30 10 30 0 0           70 140 5
4 Upravljanje oskrbovalnih verig in distribucije 30 10 30 0 0           70 140 5
5 Človeški viri v prometu           30 10 30 0 0 70 140 5
6 Informatika v logistiki           30 10 30 0 0 70 140 5
7 Organizacija in poslovanje prevoznih podjetij           30 10 30 0 0 70 140 5
8 Program študentskega tutorstva           6 6 8 0 20 40 80 3
9 Transportno zavarovalno pravo           30 40 0 0 0 70 140 5
3. letnik - Obvezni predmeti/Compulsory courses.
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbirni strokovni predmet 30 10 30 0 0           70 140 5
2 Izbirni strokovni predmet 30 10 30 0 0           70 140 5
3 Izbirni strokovni predmet           30 10 30 0 0 70 140 5
4 Izbirni strokovni predmet / Splošni izbirni predmet           30 10 30 0 0 70 140 5

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. Študent lahko 6 ECTS izbirnega dela študijskega programa doseže z izbiro predmetov v drugih študijskih programih na UL FPP, ki jih še ni poslušal, ali z izbiro predmetov pri drugih članicah Univerze v Ljubljani, za kar mora pridobiti soglasje matične fakultete.

V univerzitetni študijski program Tehnologija prometa in logistika se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk 1. in 2. izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;

kandidati iz točke 3. izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk.

Študentu se lahko priznajo znanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov v vseh dodiplomskih študijskih programih na fakulteti, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Komisija za študijske zadeve UL FPP na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino, ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na 15. seji Senata UL 29.05.2007. V primeru, da Komisija za študijske zadeve fakultete ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to lahko ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.    

  Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Komisija za študijske zadeve fakultete upoštevala naslednja merila:

 • ustreznost pogojev za pristop v različne oblike izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za vključitev v izobraževanje),
 • primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta), pri katerem se obveznost priznava,
 • ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

 

Pridobljena znanja se lahko priznajo kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje najmanj srednješolska izobrazba, če je predhodno izobraževanje obsegalo najmanj 75% obsega predmeta in najmanj 75% vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri katerem se priznava študijska obveznost.     V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna, se to ovrednoti z enakim številom ECTS, kot znaša število ECTS pri predmetu.    

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, pri čemer mora pred vpisom v tretji ali višji letnik opraviti tudi vse obveznosti letnika pred letnikom, v katerega je trenutno vpisan.

 

Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik naslednje število ECTS:

 • za vpis v 2. letnik doseženih najmanj 50 ECTS iz 1. letnika,
 • za vpis v 3. letnik doseženih 60 ECTS iz 1. letnika in najmanj 50 ECTS iz 2. letnika.

 

Izjemno napredovanje v višji letnik.

Komisija za študijske zadeve UL FPP lahko izjemoma odobri napredovanje v:

 • 2. letnik študentu, ki je v 1. letniku dosegel najmanj 40 ECTS, oziroma v
 • 3. letnik študentu, ki je v 1. in 2. letniku skupno dosegel najmanj 100 ECTS (60 ECTS iz 1. letnika in 40 ECTS iz 2. letnika), pod pogojem, da ima študent za izjemno napredovanje opravičljive razloge.

Za opravičljive razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

 

 

Študenti morajo imeti za ponavljanje:

 • 1. letnika doseženih najmanj 20 ECTS,
 • 2. letnika doseženih 60 ECTS iz 1. letnika in doseženih najmanj 20 ECTS iz 2. letnika.

Prehajanje med programi se ureja skladno z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi.

O vlogah študentov za prehod med programi odloča Senat UL FPP na predlog Komisije za študijske zadeve po postopku, ki je določen v Statutu UL.

Komisija za študijske zadeve za vsakega kandidata posebej določi, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, določi obveznosti in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Fakulteta izvaja programe kot:

 • redni študij in
 • izredni študij.

 

Redni študij

Redni študij izvaja fakulteta za vse študentske programe 1. stopnje.  

 

Izredni študij

Fakulteta izvaja izredni študij za oba podiplomska ter vse dodiplomske študijske programe 1. stopnje.

Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, zahtevane v okviru rednega študija.   Izredni študij univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologija prometa in logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. Izredni študij visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prometna tehnologija in transportna logistika se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu ter tudi v Ljubljani. Izredni študij visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje Navtike in Ladijskega strojništva se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu. V primeru majhnega števila vpisanih izrednih študentov se pedagoški proces organizira in izvaja v obliki konzultativnega srečanja, in sicer, za primer vpisanih od 1 do 5 izrednih študentov v obsegu 1 ure, za primer vpisanih od 6 do 9 študentov pa v obsegu 4-ih ur. Ta oblika izrednega študija zagotavlja študentu za samostojni študij pripravljeno študijsko gradivo, uvodna srečanja z nosilcem predmeta ter skupinske in individualne (osebne, telefonske ali po e-pošti) konzultacije s tutorjem. Vse oblike neposrednega dela s študenti se izvajajo v popoldanskem času in ob sobotah v okviru razpoložljivih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti fakultete oz. študijskih centrov.

Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti (180 ECTS) pri vseh predmetih, ki jih je vpisal.

Eden izmed predmetov je tudi Diplomski projekt, ki ga študent zagovori pri svojemu (izbranemu) mentorju.

 

Obveznosti so za vsak predmet posebej opisane v učnih načrtih predmetov.

Univerza Univerza v Ljubljani
Visokošolski zavod  Fakulteta za pomorstvo in promet (0000065)
Kratica visokošolskega zavoda UL FPP
eVŠ šifra študijskega programa 0000917
Naziv študijskega programa Tehnologija prometa in logistika
Stopnja Prva stopnja
Vrsta programa Univerzitetni
Dvopredmetni N
Pedagoški N
Interdisciplinarni N
Skupni N
Transnacionalno izobraževanje N
KLASIUS_SRV 16204 - Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
Trajanje programa v letih 3
Število ECTS 180
KLASIUS-P glavni 8400
KLASIUS-P ostali  
KLASIUS-P-16 glavni  
KLASIUS-P-16 ostali 1041
ISCED 84
Znanstveni ali strokovni naslov okrajšava moška oblika diplomirani inženir tehnol ogije prometa (UN)
Znanstveni ali strokovni naslov ženska oblika diplomirana inženirka tehn ologije prometa (UN)
Znanstveni ali strokovni okrajšava dipl. inž. tehnol. prom. ( UN)
Kraj izvajanja študijskega programa Portorož - POT POMORŠČAKOV 4, PORTOROŽ, PIRAN, 6320-PORTOROŽ - PORTOROSE (0003508)
Številka in datum odločbe akreditacije 6033-90/2008/2 (23.10.08)
Številka in datum odločbe podaljšanja akreditacije 6033-56/2015/9 (15.09.16)
Datum začetka veljavnosti akreditacije 23.10.2008

IME KVALIFIKACIJE: 

DIPLOMIRANI INŽENIR TEHNOLOGIJE PROMETA (UN)/ DIPLOMIRANA INŽENIRKA TEHNOLOGIJE PROMETA (UN)

Tip kvalifikacije Diploma prve stopnje (UN)
Vrsta kvalifikacije Izobrazba
Vrsta izobraževanja Visokošolsko univerzitetno izobraževanje
Trajanje izobraževanja  3 leta
Kreditne točke 180 kreditnih točk
Vstopni pogoji
 • Matura ali
 • poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, ali
 • zaključni izpit pred 1. junijem 1995.
ISCED področje Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve
ISCED podpodročje Transport
Raven kvalifikacije

SOK 7
EOK 6
Prva stopnja

Več na povezavi.

Strokovni naziv diplomanta po diplomiranju na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Tehnologije prometa in logistika se pridobi strokovni naslov, v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih, in sicer:

 • diplomirani inženir tehnologije prometa (UN) /
 • diplomirana inženirka tehnologije prometa, okrajšano: dipl. inž. tehnol. prom. (UN).