Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Notranji transport in skladiščenje


Učni načrt

1. Uvodne in vsebinske predmetne opredelitve: definicije in pojmovne razmejitve, vsebina in razvoj notranjega transporta in skladiščenja.

2. Tehnološke posebnosti notranjega transporta in skladiščenja: povezovanje notranjega transporta in skladiščenja s proizvodno in logistično dejavnostjo, tehnologija notranjega transporta in skladiščenja z neprekinjenim in prekinjenim delovanjem, kakovost storitev notranjega transporta in skladiščenja, vrste manipuliranega substrata in posebnosti tehnoloških zahtev posameznih prometnih panog.

3. Skladišča: vloga skladišč v premagovanju časa, vrste škladišč s stališča namena, vrste blaga, zahtevanih dejavnikov kvalitete skladiščenja, stopnje avtomatizacije,

organizacija in poslovanje skladišč pristopi k načrtovanju novih in modernizaciji obstoječih skladišč, vloga IT v skladiščnem poslovanju, vloga notranjega transporta v proizvodni logistiki, vrste regalnih skladišč, standardizacija poslovanja v skladišč

4.  Tehnologija dela v skladiščih: posebnosti tehnoloških postopkov skladiščenja kosovnega, raztresitega, hlajenega, lahko pokvarljivega, tekočega, plinastega, nevarnega,               paletiziranega in

kontejneriziranega blaga. 

5. Pravne, organizacijske, zdravstvene in varnostne zahteve za delo v skladiščih.

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti in obvladati znanja o tehničnih in tehnoloških karakteristikah transportnih sredstev notranjega transporta,  opremo in tehnologijo skladišč, upoštevajoč kakovost storitev, varnosti pri delu, skrbi za okolje in obvladovanja stroškov. Pridobljene kompetence so: sposobnost načrtovanja in upravljanja notranjega transporta in skladiščenja vključno z načrtovanjem in nabavo novih tehnologij.


Temeljna literatura

  1. Richards, G.: Warehouse management : a complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse, London ; Philadelphia : Kogan Page, 2011, p. 324.
  2. Myerson, P.: Lean supply chain and logistics management, New York : McGraw-Hill, 2012, XVIII, 270 str..
  3. Potočnik V.: Nabavno poslovanje s primeri iz prakse, Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002 (Ljubljana : Copis), 418 str.

Izvajalci

Predavanja