Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2022/2023

Onesnaževanje morja


Učni načrt

Definicija onesnaževala in onesnaževanja, viri onesnaževanja morja, osnove kemije morja, onesnaževanje z nafto in derivati, ogljikovodiki, PAH, pesticidi, PCB, dioksini, onesnaževanje s kovinami: Hg, Cd, Cu, Zn, Pb, Sn, sredstvi proti obrasti, plastiko in mikroplastiko, radioaktivnost, komunalne odplake in odpadki, hranilne soli in evtrofizacija, onesnaževanje s pomorskim transportom, vpliv onesnaževal na morsko okolje, ekotoksikologija morja, strupenost in analiza tveganja, priporočila in standardi na področju onesnaževanja morja, monitoring in mednarodni programi za spremljanje in zmanjšanje onesnaževanja morja, modeliranje razširjanja onesnaževal, konkretni primeri onesnaževanja nekaterih morij.

Več...

Cilji in kompetence

Študent se v okviru predmeta seznani z izvorom in širjenjem onesnaževal v morju, glavnimi oblikami onesnaževanja, vplivom onesnaževanja na morsko okolje, biološkimi učinki onesnaževanja ter nacionalnimi in mednarodnimi standardi (priporočili, smernicami) in pravno ureditvijo problematike onesnaževanja morja. V okviru predmeta je prikazano tudi onesnaževanje posameznih morij na nekaterih regionalnih primerih. Študent bo razumel povezavo med onesnaževanjem in posledicami, kar bo uporabil pri aktivnostih za zmanjševanje onesnaževanja pri svojem poklicnem delu.


Temeljna literatura

1.R.B. Clark, 2001. Marine Pollution, 5th ed., Oxford University Press, 248 pp. (FPP UL), 56 str. ISBN: 92‐801‐5106‐1.

2.F. Millero, 2006. Chemical Oceanography, CRC Press, Boca Raton, (FPP UL) (izbrana poglavja),  496 str. ISBN: 0‐8493‐2280‐4.

3.M.J. Kennish, 1997. Practical Handbook of Estuarine and Marine Pollution. CRC Press, Boca Raton, 524 pp. (FPP UL) (izbrana poglavja) ISBN: 0‐8493‐8424‐9.


Izvajalci

Predavanja