Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

SEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV NA DOKTORSKEM ŠTUDIJUSEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti
(2018-2023)
ODDELEK ZA TEHNOLOGIJO PROMETA
Katedra za ekonomijo in management v prometu Z A1/2
izr. prof. dr. Marina ZANNE, predstojnica 592,12 228,72
doc. dr. Damjana JERMAN, članica 320.00 320.00
Katedra za inženirstvo v prometu Z A1/2
doc. dr. Franc DIMC, predstojnik 489,48 237,37
doc. dr. Blaž Luin, član 253,02 164,27
prof. dr. Stojan PETELIN, zunanji član 120,43 53,66
Katedra za kvantitativne metode Z A1/2
prof. dr. Aleksej TURNŠEK, predstojnik 324,21 259,23
doc. dr. Danijela TULJAK-SUBAN, članica 575,71 216,91
izr. prof. dr. Evelin KRMAC, članica 822,07 467,14
izr. prof. dr. Marijan ŽURA, zunanji član 141,14 54,9
Katedra za pomorske in prometne sisteme Z A1/2
prof. dr. Elen TWRDY, predstojnica 1448,55 381,3
doc. dr. Maja Stojaković, članica 277,11 237,94
doc. dr. Bojan BEŠKOVNIK, član 794,22 372,53
Katedra za tehniko vozil Z A1/2
doc. dr. Robert MUHA, predstojnik 224,39 146,73
izr. prof. dr. Oliver BAJT, član 760,07 608,41
doc. dr. Sebastjan ŠKERLIČ, član 389,18 195,11
Katedra za transportno logistiko Z A1/2
doc. dr. Patricija BAJEC, predstojnica 491,26 244,74
Katedra za tuje jezike Z A1/2
izr. prof. dr. Violeta JURKOVIĆ, predstojnica 682,84 483,76
Katedra za varnost v prometu Z A1/2
prof. dr. Milan BATISTA, predstojnik 1075,67 368,46
prof. dr. Vlado MALAČIČ, član 303,23 261,77
prof. dr. Jadran FAGANELI, zunanji član 507,69 303,45
prof. dr. Matija SVETINA, zunanji 410,76 340,69
Pravna katedra Z A1/2
prof. dr. Marko PAVLIHA, predstojnik 205,00 100,00
izr. prof. dr. Patrick VLAČIČ, član 170,6 75,6
ODDELEK ZA POMORSTVO
Katedra za navtiko Z A1/2
doc. dr. Andrej Androjna, predstojnik 311,6 178,4
Katedra za ladijsko strojništvo Z A1/2
doc. dr. Aleksander GRM, član 305,41 235,41
doc. dr. Marko PERKOVIČ, član 883,53 427,82
prof. dr. Peter VIDMAR, predstojnik 677,44 257,62

 

 

****

PREDLOGI TEM DOKTORSKIH DISERTACIJ (3. stopnje)

2023/2024

 

 

1) doc. dr. Andrej ANDROJNA

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov temeModel uporabe avtonomnih podvodnih dronov za zaščito pomorske kritične infrastrukture

Kratka vsebina: Pomorska industrija se sooča z novimi izzivi in strategijami za zagotavljanje varnosti pomorske kritične infrastrukture. Med sodobnejše načine zagotavljanja varnosti in zaščite sodi tudi uporaba avtonomnih podvodnih dronov.

 

2) doc. dr. Patricija BAJEC

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Razumevanje preferenc uporabnikov/ponudnikov logističnih storitev – kvalitativna, kvantitativna analiza

Kratka vsebina: 1. Teorija vedenja uporabnikov/ponudnikov, 2. Segmentiranje uporabnikov / ponudnikov, 3. Motivacija uporabe/ponudbe logistične storitve, 4. Določitev atributov, 5. Kvalitativna in kvantitativna analiza

 

3)izr. prof. dr. Oliver BAJT

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Cestni promet kot vir mikroplastike v okolju

Kratka vsebina: Na cestišču se kopičijo delci zaradi obrabe gum, drugih sestavnih delov cestnih vozil in ostankov tovora. Padavine spirajo te delce s cestišča in z meteornimi vodami v okolje, na katerega škodljivo vplivajo. Naloga bi vsebovala konkretne meritve na določenem cestnem odseku.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

Naslov teme: Onesnaževanje okolja s plastiko in mikroplastiko

Kratka vsebina: Plastika in mikroplastika sta zelo obstojni v okolju. Količine teh snovi v okolju hitro naraščajo. Plastika ima škodljiv vpliv na organizme. Pomorski promet je pomemben vir plastike in mikroplastike v morju.

 

Naslov teme: Razgradnja sodobnejših onesnaževal okolja

Kratka vsebina: Sodobnejša onesnaževala, kot npr. ostanki zdravil in kozmetičnih sredstev, postajajo vedno bolj pomembna. V naravnem okolju potekata mikrobna in fotokemijska razgradnja. Pomembno je določanje hitrosti razgradnje, reakcijskih poti in tudi nastalih produktov.

 

4)doc. dr. Bojan BEŠKOVNIK

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Tema po dogovoru s študentom.

 

5)doc. dr. Franc DIMC

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Zmanjšanje vplivov večpotja na varnost plovbe v pogojih večpotja

Kratka vsebina: Večžarkovno razširjanje elektromagenntih valov z radijskih navigacijskih satelitov zaradi odbojev od objektov je znan in analitično težko opisljiv pojav, ki povečuje raztros rezultatov položaja plovila. Naloga obsega analizo surovih podatkov v sprejemniku GNSS in z ustreznim modeliranjem pristaniških objektov pokazati prednost uporabe surovih podatkov ladij in GNSS kompasa pri od ladje neodvisnem določanju integritete.

 

6)izr. prof. dr. Evelin KRMAC

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Vse teme, ki vključujejo uporabo informacijske tehnologije in inteligentnih sistemov (na umetni inteligenci in strojnem učenju temelječih) ter večkriterijske metode odločanja za optimiziranje procesov v logistiki in/ali transportu.

Kratka vsebina: Tehnike in algoritmi UI omogočajo izdelavo inteligentnih programskih strojev, ki lahko, ob upoštevanju velikega števila različnih, spremenjivih in nepredvidljivih parametrov, uspešno napovedujejo in predvidevajo, podprejo sprejemanje poslovnih odločitev, načrtovanje aktivnosti ipd. V ta namen lahko uporabljamo tudi metode večkriterijskega odločanja, tudi v povezavi z metodami umente inteligence in strojnega učenja.

 

7)prof. dr. Marko PAVLIHA

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Zaenkrat nimam predvidene teme, a če me bo kakšen študent izbral za mentorja, bo prišla v poštev katera koli problematika s področja prometne politike.

 

8)doc. dr. Sebastjan ŠKERLIČ

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Metodologija obvladovanja procesa skladiščenja / Warehouse process management methodology

Kratka vsebina: Skladiščenje kot podporni proces znotraj logistike ima pomembno funkcijo koordinatorja med poslovnimi funkcijami pri materialnem poslovanju podjetja, z namenom premostitve časovnih razlik med časom proizvodnje in časom uporabe različnih proizvodov. Ima velik vpliv na stroške podjetja in po več mednarodnih raziskavah skladiščni stroški predstavljajo drugo kategorijo največjih logističnih stroškov, takoj za transportnimi. Z izdelavo sistemske metodologije se lahko izboljša odločitveni proces skladiščenja v podjetjih in nadgradi obstoječe znanstvene študije.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

Naslov teme: Metodologija uvedbe trajnostne embalaže v poslovnem procesu podjetja

Kratka vsebina: Učinkovita uporaba trajnostne embalaže pripomore k zmanjšanju odpadkov, stroškov in morebitne škode na prevozu. Podjetja in družba kot celota lahko z embalažo za večkratno uporabo dosežejo ekonomske koristi in tudi bistveno vplivajo k varstvu okolja. Cilj doktorske raziskave je izdelava metodologije, ki omogoča primerjavo uporabe in uvedbe različnih sistemov trajnostne embalaže (nevračljive embalaže, vračljive embalaže in vračljive zložljive embalaže) v poslovnem procesu podjetja. Metodologija mora smiselno upoštevati tako ekonomske kot tudi okoljske vplive izbire posameznih embalažnih sistemov in kot taka nadgraditi obstoječe znanstvene študije. Predstavljati mora tudi praktično odločitveno orodje za proizvodna podjetja in logistično industrijo pri zagotavljanju učinkovitega sistema trajnostnega upravljanja z embalažo.

 

9) doc. dr. Danijela TULJAK – SUBAN

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Večkriterijsko odločanje, fuzzy logika ali numerična optimizacija v transportu ali logistiki

Kratka vsebina: V nalogi bo prikazana izboljšava obstoječe rešitve ali definirana nova metoda, model pri reševanju odločitvenega / otimizacijskega problema v transportu ali logistiki. Natančna vsebina bo določena ob upoštevanju kandidata in trendov na področju Operacijskih raziskav v prometu / logistiki.

 

10)prof. dr. Aleksej TURNŠEK

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Tema po izboru kandidata z zahtevnimi matematicnimi metodami

 

11)prof. dr. Elen TWRDY

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Identifikacija dejavnikov trajnostnega razvoja pristanišč

Kratka vsebina: Trajnostni razvoj pristanišč, analiza dejavnikov, ki vplivajo na razvoj pristanišč v svetu, priprava okvirja načina vrednotenja teh dejavnikov, določitev ponderjev…

 

12)prof. dr. Peter VIDMAR

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Ocena tveganja pomorsko prometnih sistemov

Kratka vsebina: Naloga zajema ugotavljanje oprimelnih metod za analizo tveganja pomorsko prometnih sistemov kot so plovne poti, sidrišča, luški terminali. Specifika pristanišč, ki se nahajajo v neposredni bližini naseljenih območij in analiza čezmejnih vplivov.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

 

Naslov teme: Trajnostni model pomorskega transporta

Kratka vsebina: Raziskave na področju učinkovitega pomorskega transporta z zmanjšanjem ogljičnega odtisa ter učinkovito rabo energije.

 

13)izr. prof. dr. Marina ZANNE

 

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet

 

Naslov teme: Zanesljivost potovalnega časa v tovornem prometu

Kratka vsebina: Dandanes sta družba in gospodarstvo zelo odvisna od točnosti in zanseljivosti prometnih tokov. Po morju se prepelje okrog 11 milijard ton tovora, samo na evropski celini pa prepotuje po cestah preko 13,6 milijard ton tovora, po železnici okrog 1,8 miljarde ton in po notranjih plovnih potem okrog pol miljarde ton ton tovora. Ves ta tovor potuje z namenom, da pravočasno doseže proizvodne obrate ali končne kupce. Vendar temu ni vedno tako in psoledice v obliki izgub so velike in večrazsežne. V nalogi bi te posledice najprej opredelili, ocenili bi verjetnost za njihov nastanek in jih na koncu še finančno ovrednotili.